INFOTEAM >> KATALOZI

VESTI > > DIGITALNI ABEBE BIKILA

петак 19 септембар 2014

DIGITALNI ABEBE BIKILA

FR15 je opremljen GPS-om, ali sada ima i podrš-ku za ANT+. Radi se o protokolu koji je spe-cijalno napravljen za korišćenje pri sinhro-nizaciji različitih uređaja namenjenim spor-tistima. ANT+ na FR15 omogućava da se sa satom poveže ANT+ monitor srčanih otku-caja (HRM), kao i ANT+ pedometar. Garmin nudi FR15 kao samostalan proizvod ili u pa-ketu sa monitorom srčanih otkucaja. Ako vam je potreban pedometar, njega mo-rate posebno dokupiti. Mada je sat opre-mljen GPS prijemnikom i akcelerometrom, eksterni pedometar je neophodan za preci-zno merenje kadence ako trenirate u zatvo-renom prostoru (npr. traka za trčanje).

FR15 je kompaktan sat, s obzirom na mogućnosti. Poseduje pozadinsko osvetljenje, što je neophodno ako ste ljubitelj večernjeg ili noćnog trčanja. Satom dominira grafički ekran sa tečnim kristalima, a postoji i pet statusnih indikatora (baterija, alarm, GPS, HRM i pedometar). Sa zadnje strane posto-je četiri konektora za bazu sata. Baza sata povezuje sat sa vašim računarom putem USB-a. Pored toga što služi za sinhroniza-ciju podataka, sam sat se na ovaj način i puni. Garmin reklamira da je napunjena ba-terija dovoljna za osam časova treninga uz korišćenje GPS-a, što se poklopilo sa real-nim uslovima korišćenja u praksi. Sat pose-duje relativno skromnu internu memoriju koja može da primi sedam treninga, u slu-čaju snimanja osmog treninga, iz memori-je se briše najstariji trening. Iz ovog razloga vam savetujemo da češće vršite sinhroniza-ciju sa računarom.

 

U podešavanjima vezanim za trčanje, FR15 nudi opcije intervalnog trčanja, vir-tuelnog pejsera, kružnog trčanja, kao i tre-ninga u određenoj zoni srčanih otkuca-ja. Većinu ovih treninga je moguće dodat-no podesiti po vašim željama. Naravno, pre korišćenja, neophodno je u sat uneti svoje podatke, kako bi sat pravilno vršio kalkula-cije. Na samom početku treninga birate da li će se koristi GPS ili ne. Ako se koristi GPS, pronalaženje satelita traje relativno krat-ko, a potom možete početi sa treningom. Na raspolaganju vam je gomila informacija o vašem trčanju, a prikaz podataka možete i prilagoditi sebi. Sat pamti određene rekor-de koje postavljate pri trčanju, pa će vas na kraju treninga obavestiti da li ste i koji re-kord popravili.

 

 

 

FACEBOOK / VIDEO

 • Pridružite nam se na
  Facebook Garmin Srbija stranici,
  podelite vaše savete za
  trening, predloge staza za trčanje
  i iskustva sa drugim članovima.

  Pridruzite nam se !!! >>

 • Infoteam d.o.o. | Bulevar kralja Aleksandra 193, Beograd, Srbija | Tel: +381 11 2414 233
  all copyright reserved 2010.